Green Run (2024)
1.Cel
– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym
biegania i innych prostych aktywności fizycznych
– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
– Integracja lokalnej społeczności
– promocja ekologii i edukacja w zakresie kształtowania postaw prośrodowiskowych
2. Organizator
Fundacja Sportplus
Kazimierza Wielkiego 5C/165
61-863 Poznań,
NIP 7831811130
Współpraca organizacyjna:
Mak Active Tomasz Makowski
Kościelna 19/66
60-536 Poznań,
NIP 7822382669
kontakt:
zapisy@greenrun.pl
3. Termin, miejsce, czas:
1. Poznań – 21 kwietnia, Malta, Polana Harcerza, Poznań
2. Bydgoszcz– 31 sierpnia, Polana Różopole, Myślęcinek, Bydgoszcz

4. Harmonogram biegów
W ramach imprezy odbędą się 22 biegi z podziałem na starty chłopców i dziewczynki.
Zgodnie z harmonogramem najpierw wystartują dziewczynki, a następnie po ok. 5
minutach chłopcy.
Podany czas dotyczy startu dziewczynek. Bezpośrednio przed biegiem odbędą się
rozgrzewki
✓ godz. 9.10 – dla dzieci z rocznika 2022 i 2023 – dystans – 100 m (kategoria D1, C1)
✓ godz. 9.30 – dla dzieci z rocznika 2021 – dystans 100 m (kategoria D2, C2)
✓ godz. 10.00 – dla dzieci z rocznika 2020 – dystans 100 m (kategoria D3, C3)
✓ godz. 10.30 – dla dzieci z rocznika 2019 – dystans 100 m (kategoria D4, C4)
✓ godz. 10.50 dekoracja biegów na 100 m (kategorie D4, C4)
✓ godz. 11.00 dla dzieci z rocznika 2018 – dystans 200 m (kategoria D5, C5)
✓ godz. 11:30 dla dzieci z rocznika 2017 – dystans 200 m (kategoria D6, C6)
✓ godz. 11.50 dekoracja biegów na 200 m (kategorie D5, D6, C5, C6)
✓ godz. 12:00 dla dzieci z rocznika 2016 – dystans 400 m ( kategoria D7, C7)
✓ godz. 12:20 dla dzieci z rocznika 2015 – dystans 400 m ( kategoria D8,C8)
✓ godz. 12:40 dekoracja biegów na 400 m (kategorie D7, D8, C7, C8)
✓ godz. 12:50 dla dzieci z rocznika 2014 – dystans 400 m (kategorie D9, C9)
✓ godz. 13:10 dla dzieci z rocznika 2012-13 – dystans 400 m (kategorie D10, C10)
✓ godz. 13:25 dla dzieci z rocznika 2010-11 – dystans 600 m (kategorie D11, C11 )

✓ godz. 13:40 dekoracja biegów na 400 m i 600 m (kategorie D9, D10, D11, C9, C10,
C11)
Biegi odbywają się bez pomiaru czasu.
5. Biuro zawodów
Poznań:
Biuro zawodów mieści się nad jeziorem maltańskim, pod trybunami w kompleksie
Maltańskiego Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym ul. Wiankowa 3. Pakiet można
odebrać wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30 do 13:15.
Prosimy o pojawienie się w biurze 30 minut przed planowaną godziną startu dziecka.
Bydgoszcz:
Biuro zawodów mieści się na polanie Różopole w kompleksie leśnym Myślecinek.
Pakiet można odebrać wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30
do 13:15. Prosimy o pojawienie się w biurze 30 minut przed planowaną godziną startu
dziecka.
6. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach
6.1 Opłata startowa za udział w biegu oraz skorzystanie z atrakcji przygotowanych
przez organizatora i partnerów wynosi 49 PLN.
6.2 Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez formularz na stronie
https://greenrun.zapisy.org/ oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie
obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.
6.3 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, o
określonej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia dziecka.
W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystartować w kategorii wyższej – nie
będzie jednak wtedy brany pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.
Zawodnik może wystartować również w kategorii niższej. Odpowiednią kategorię należy
wybrać w momencie zapisu i dotyczy zawodników z niepełnosprawnością. W sytuacji
zmiany kategorii dziecko nie będzie brane pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.
6.4 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. A także posiadanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Rodzic może zostać poproszony o zweryfikowanie wieku dziecka.

6.5 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy. Pakiet odbiera się w biurze zawodów przed biegiem (wyłącznie w dniu imprezy). Biuro zawodów znajduje się na w Maltańskim centrum konferencyjnym(Poznań) lub na Polanie Różopole(Bydgoszcz).
6.6 Odbiór pakietu należy potwierdzić pisemnie
6.7 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 1500, a także limit w rozbiciu na
poszczególne kategorie ( max. 100 dzieci w każdej z 11 kategorii z podziałem na
chłopców i dziewczynki)
6.9 Lista startowa będzie dostępna na stronie greenrun.pl oraz serwisie zapisów
https://greenrun.zapisy.org/
6.10 W kategoriach D1, D2 oraz C1, C2 dziecko może biec za rękę z rodzicem. Prosimy
by dzieci, które pobiegną samodzielnie zostały przepuszczone do przodu. W
kategoriach D3 oraz C3 dopuszczalne jest wsparcie dla dziecka z bieżni, jednak bez
trzymania za rękę ( z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych)
W kategoriach D1,C1,C2,C3, D2 i D3 może przebywać jeden rodzic na jedno dziecko.
Starsze rodzeństwo prosimy o pozostanie poza wyznaczoną trasą. .
6.11 W trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie biegu nie tylko na swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane ciągnięcie dzieci za rękę do mety (pod groźbą dyskwalifikacji).

7. Nagrody i świadczenia
7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za bieg.
7.2 Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D1,C1,D2,C2, C3, D3) zostaną
nagrodzeni statuetkami. Dekoracje zostaną przeprowadzone zgodnie z
harmonogramem ( punkt 4)
7.3 W kategoriach D1,C1. D2,C2, C3, D3 wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Nie będzie
przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja 1-3.
7.4 Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralna z dystrybutora. Pojemnik na wodę, bidon lub butelkę należy wziąć ze sobą.

8. Ochrona Danych Osobowych
Szczegółowe zasady dot. ochrony danych osobowych oraz przetwarzania wizerunku
uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na
stronie: https://greenrun.pl/polityka-prywatnosci/.
9. Uwagi końcowe
9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Green Run.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Green Run
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce.
9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.
9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny dokonał oceny stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwskazań do
uczestniczenia w zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.
9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni,
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu na adres zapisy@greenrun.pl. Protesty
są rozstrzygane w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.
9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu
sportowego w miejscach innych niż depozyt.
9.9 Organizator Green Run zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów
9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk
żywiołowych. W takim organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej.
9.12 Zawody odbędą się zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym.
Uczestnicy zostaną o nim powiadomieni przed zawodami.
9.13 W przypadku odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat startowych pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z obsługi płatności

leave a comment