Polityka Prywatności Green Run

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje, w jaki sposób chronimy i
przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016) („RODO”)

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Ochrona prywatności naszych uczestników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich
starań́, aby powierzone przez Państwa dane były bezpieczne oraz żeby były przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja SportPlus z siedzibą w Poznaniu
61-863, ul. Kazimierza Wielkiego 5C/165, nr KRS: 0000820542, NIP: 7831811130 REGON:
0000820542

Kontakt z Administratorem danych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do
kontaktu z Administratorem za pomocą̨ adresu poczty elektronicznej: kontakt@greenrun.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w zakresie:
– imienia i nazwiska opiekuna,
– imienia i nazwiska dziecka
– daty urodzenia,
– wzrost
– adresu e-mail
– numeru telefonu
jest niezbędnym warunkiem rejestracji Państwa dziecka do zawodów sportowych
odbywających się w mieście zgłoszenia, a także jest niezbędne do przeprowadzenia
zawodów sportowych, zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, wyłonienia zwycięzców oraz
przyznania nagród. W przypadku niepodania tych danych, rejestracja dziecka a w rezultacie
udział w zawodach sportowych nie będzie możliwy.

Wizerunek mój i mojego dziecka
W czasie trwania Biegu oraz ceremonii wręczenia nagród będzie rejestrowany wizerunek
uczestników Biegu (zdjęcia lub nagrania) oraz ich opiekunów. Zdjęcia wykonywane podczas

zawodów sportowych, a także podczas wydarzeń towarzyszących zawodom będą
umieszczane przez Fundację w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację
SportPlus tj. profil na facebook: Green Run Instagram: green_runpl oraz na stronie internetowej
www.greenrun.pl a także innych kanałach internetowych jeżeli obecność w nich pozostaje w
zgodności z celami Fundacji.
Zdjęcia mają na celu promocję wydarzenia, upowszechnienie i promocję kultury fizycznej i
ruchu wśród młodych ludzi, a także całych rodzin i mają zachęcać do wspólnych rodzinnych
aktywności sportowych.
Zobowiązujemy się do wykonywania tylko i wyłącznie zdjęć mających na celu utrwalenie
radości, pozytywnych emocji i waleczności małych sportowców.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo, aby zdjęcia Państwa lub Państwa dzieci były
umieszczane przez Fundację SportPlus w mediach społecznościowych lub Internecie prosimy
o przesłanie takiej informacji na adres: kontakt@greenrun.pl w terminie najpóźniej 2 godzin
od zakończenia zawodów sportowych w których brali Państwo udział oraz podając nr
startowy dziecka tak, aby możliwe było właściwe wykadrowanie zdjęć jeszcze przed ich
umieszczeniem w Internecie. Sprzeciw zgłoszony w terminie późniejszym oczywiście zostanie
uwzględniony, a zdjęcia z wizerunkiem dziecka usunięte z Internetu.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji do zawodów sportowych
organizowanych przez Fundację SportPlus a także wizerunek uczestników i opiekunów
utrwalony podczas zawodów sportowych są̨ przetwarzane w celu:
Przeprowadzenia zawodów sportowych a podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność́ przetwarzania danych dla celów realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b
RODO) czyli udziału w zawodach sportowych:
– uczestnictwa w zawodach na które uczestnik zgłosił się przez wskazaną przez
Administratora stronę internetową (przygotowanie pakietu startowego,
opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników (tu
publikowane będą następujące dane: imię, nazwisko, miasto, rok urodzenia).
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o zawodach sportowych,
na które zgłosili się Państwo przez wskazaną stronę www.
– obsługi zgłoszeń i korespondencji
– kontaktu z uczestnikiem

Realizacji celów Fundacji związanych z promocją kultury fizycznej i aktywizacją
sportową dzieci i młodzieży tj. podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
uzasadnionym interesem Administratora jest także możliwość́ przedstawienia

Państwu informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora
które mają na celu realizację celów Fundacji SportPlus; czyli:
– Promowanie sportu poprzez publikację zdjęć z zawodów
– Informowanie o planowanych przyszłych zawodach sportowych
– Zachęcanie do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
– Obsługa wszelkich zgłoszeń i korespondencji

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność́ przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawno-podatkowego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) czyli
– w celach podatkowych i rachunkowych

na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody:
– przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Administrator oraz
podmioty działające na rzecz Administratora w związku z organizacją Biegów lub w innych
celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym
Regulaminem. Administrator będzie przekazywał dane:
a. Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom
usług – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora tj. np.
operatorowi zapisów online;
b. Osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom,
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
zlecone obowiązki;
c. Firmie, która w imieniu organizatora prowadzi i organizuje rejestrację
uczestników zawodów sportowych.
d. Państwa dane osobowe możemy przekazywać do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą
zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie
oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności, w którym Google deklaruje
przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów
Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US
Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i
przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz ze Szwajcarii.

Dane bankowe

Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez
Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez
zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać́:
a. Przez okres realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem zawodów
sportowych,
b. Do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane
osobowe są̨ przetwarzane w celu informowania o innych wydarzeniach
organizowanych przez Administratora.
c. Przez okres nie dłuższy niż̇ okresy przedawnień́ w sprawach cywilnych i karnych
ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w
jakim Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.
d. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych
osobowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.

Dodatkowe informacje:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach
marketingowych mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem

Przysługujące Państwu uprawnienia
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo dostępu, żądania
sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych
osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

leave a comment